<div><strong>&nbsp;</strong></div>
<h1 style="text-align: center;"><strong>M A S T E R S - 2018 i 2019<br /></strong></h1>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: #ffff00;"><strong>KIERAN TAPLIN - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GdeJV1qaEWI&amp;t=14s" target="_blank"><span style="font-size: medium; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br /></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ffff00;"><strong>2017 - Grzegorz UHRYN<br />2016 - Tomasz REPCZYŃSKI - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ljO-hwUjFrA" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2015 - Grzegorz KOSZTOWNIAK - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5aGVv3iWTxw" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2014 - Tomasz REPCZYŃSKI - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IcwJtA9gB_0" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></span></a><br />2013 - Andrzej NOWAKOWSKI - </strong></span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rTABL0tfhK8" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></strong></span></a><span style="color: #ffff00;"><strong><br />2012 - Witold DZIDECZEK - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=yeDZUlxuG6E&amp;t=200s" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2011&nbsp; - Andrzej WIANECKI - <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=nJ6frQBYeoo&amp;t=152s" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a></span><br />2010 - Darek KOWALCZYK (grano 2011) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dP6WBQZQpNQ" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;">v i d e o</span></a><br />2009 - Piotr HAJDUCKI - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=upug9VsdpNk&amp;t=185s" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a> - rok wcześniej<br />2008 - Arek MAJEWSKI - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3k5XLOnTmkk" target="_blank"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; font-size: x-small;">v i d e o</span></a><br />2007 - Arek MAJEWSKI - <a href="http://img.liczniki.org/20190729/ArekMajewski-1564400837.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2006 - <span style="color: #ffff00;"><strong>Arek MAJEWSKI - v/o</strong></span><br />2005 - Tomasz OLFANS<br />2004 - Jarosław PAWLONKA - <a href="http://img.liczniki.org/20190918/2004-1568830036.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2003 - Waldemar POCHOPIN&nbsp; - <a href="http://img.liczniki.org/20190918/2003-1568829770.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a>&nbsp;-&nbsp;&nbsp;<a href="http://img.liczniki.org/20190729/WaldekP-1564402323.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2002 - Waldemar POCHOPIN - <a href="http://img.liczniki.org/20191108/waldi_01-1573201517.jpg" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">FOTO</span></a><br />2001&nbsp; -&nbsp; &nbsp; nie rozegrano<br />2000 - Jan MATEJA<br />1999&nbsp; - Waldemar POCHOPIN - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QeoFaVuG5YU" target="_blank"><span style="font-size: x-small; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">v i d e o</span></a><br /></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
 

M A S T E R S - 2018 i 2019

KIERAN TAPLIN - v i d e o

2017 - Grzegorz UHRYN
2016 - Tomasz REPCZYŃSKI - v i d e o
2015 - Grzegorz KOSZTOWNIAK - v i d e o
2014 - Tomasz REPCZYŃSKI - v i d e o
2013 - Andrzej NOWAKOWSKI -
v i d e o
2012 - Witold DZIDECZEK - v i d e o
2011  - Andrzej WIANECKI - v i d e o
2010 - Darek KOWALCZYK (grano 2011) v i d e o
2009 - Piotr HAJDUCKI - v i d e o - rok wcześniej
2008 - Arek MAJEWSKI - v i d e o
2007 - Arek MAJEWSKI - FOTO
2006 - Arek MAJEWSKI - v/o
2005 - Tomasz OLFANS
2004 - Jarosław PAWLONKA - FOTO
2003 - Waldemar POCHOPIN  - FOTO -  FOTO
2002 - Waldemar POCHOPIN - FOTO
2001  -    nie rozegrano
2000 - Jan MATEJA
1999  - Waldemar POCHOPIN - v i d e o

 

 

 

 

 

Statut Stowarzyszenia  „Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego Chabry”
w Opolu

Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 18-09-2017r. 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Rekreacyjno Sportowe Chabry” jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami,  ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie z późniejszymi zmianami , ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późniejszymi zmianami oraz niniejszym Statutem.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar miasta i powiatu Opole. Dla właściwego realizowanie swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej i krajów Unii Europejskiej.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

 1. 1.     Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy, jej skrótu „TRS Chabry” i symbolu  jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
 2. 2.     Barwami Stowarzyszenia są kolory żółty i niebieski.

 

II. Cele i sposoby działania organizacji

§ 8

 1. 1.     Celem Stowarzyszenia jest rozwój kultury fizycznej i sportu w szczególności w obszarze tenisa ziemnego  wśród ogółu społeczności Miasta i Powiatu Opole, upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku, współdziałanie w procesie wychowania poprzez:
  1. 1.1.   Organizację imprez sportowych: meczów, turniejów, zawodów tenisowych, pikników, imprez integracyjnych.
  2. 1.2.   Propagowanie i nauczanie gry w tenisa ziemnego poprzez organizowanie zawodów i ligi tenisowej, udostępnianie kortów tenisowych i prowadzenie zajęć sportowych z tenisa ziemnego.
  3. 1.3.   Współpraca z innymi towarzystwami w zakresie realizacji propagowania tenisa ziemnego.
  4. 1.4.  Wymiana informacji i doświadczeń z innymi organizacjami sportowymi 
w kraju i za granicą.
  5. 1.5.  Pozyskiwanie funduszy na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego poprzez (np. sprzedaż przedmiotów darowizny).
  6. 1.6.  Działania edukacyjno -wychowawcze-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym.
  7. 1.7.   Utrzymywanie, modernizacja i polepszanie infrastruktury  TRS „Chabry”

 

§ 9    

 1. 1.     Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. 1.1.  Udostępnianie  mieszkańcom Miasta i Gminy Opole kortów tenisowych.
  2. 1.2  Organizację ligi tenisowej i turniejów tenisowych oraz uczestnictwo 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe.
  3. 1.3.  Organizację kursów, szkoleń, gry w tenisa ziemnego dla dzieci  młodzieży i dorosłych.
  4. 1.4.   Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe 
i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa oraz integrację członków klubu.
  5. 1.5.   Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. 1.6.  Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play.
  7. 1.7.  Wspieranie działań społeczności lokalnej Miasta i Powiatu Opole służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa.

 

§ 10

 1. 1.      W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. 1.     Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera głównie na działalności społecznej swoich członków.
 2. 2.     Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 12

 1. 1.     Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. 1.1.  Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia 
w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  2. 1.2.  Przekazywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. 1.3.   Wykorzystywania majątku na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
  4. 1.4.   Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w którym uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

III. Działalność pożytku publicznego TRS Chabry


 

§ 13


 1. 1.     Stowarzyszenie TRS Chabry działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 i 14 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.:
  1. 1.1.  Krzewienia kultury fizycznej i sportu
  2. 1.2.  Turystyki i krajoznawstwa.
  3. 1.3.  Wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 1.  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  1. 1.1.  Do działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia należy:

2.1.1. Organizacja różnego rodzaju imprez, meczów, turniejów, zawodów tenisowych.

2.1.2. Tworzenie systemu informacji.

2.1.3. Propagowanie i ułatwianie indywidualnych form rekreacji poprzez udzielanie fachowego poradnictwa.

2.1.4. Ułatwianie kontaktów sportowych przy wykorzystaniu prasy, radia, telewizji

         i  internetu

2.1.5.  Współpraca z innymi towarzystwami w zakresie realizacji propagowania  tenisa ziemnego.

2.1.6.  Współdziałanie z administracją lokalną i centralną.

2.1.7.   Wymiana informacji i doświadczeń z innymi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.

 1. 2.1.8.     Ulepszanie posiadanej infrastruktury oraz bazy treningowo-szkoleniowej.

 

 1.  2.2.  Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia  należy:
 2.              2.2.1.  Organizacja różnego rodzaju imprez, meczów, turniejów, zawodów tenisowych. 3.  Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych o których mowa w § 13 ustęp 1  i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia (w konsekwencji nie można rozporządzać mieniem na rzecz swoich członków).
  1.             2.2.2.  Tworzenie systemu informatycznego.
  2.             2.2.3.  Propagowanie i ułatwianie indywidualnych form rekreacji poprzez udzielanie fachowego poradnictwa.
 3. 4.  Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w  zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4.  5.  W zakresie wykonywania zadań publicznych Stowarzyszenie w szczególności:

5.1. Wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5.2. Informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności.

5.3. Uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych  organów administracji publicznej.

 

IV. CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                                                   §14

 1. 1.     Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. 2.     Członkowie dzielą się na:
 3.            2.1. Zwyczajnych
 4.            2.2. Wspierających
  1.      2.3. Honorowych

                                                                                  §15 

1.   Członkiem zwyczajnym  może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:

1.1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2. Korzysta z pełni praw publicznych,

1.3. Utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

1.4. Deklaruje chęć ich realizacji,

1.5. Złożył deklarację członkowską,

1.6. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.

1.7. Osoby w wieku od 16 do 18 lat którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

1.8 Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

2.  Członek zwyczajny ma prawo:

2.1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

 2.2.   Brać udział w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 1.            2.3.  Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach ustanowionych przez Stowarzyszenie,
 2.            2.4.   Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia na zasadach ustanowionych przez Stowarzyszenie.
 3.  3.   Członek zwyczajny zobowiązany jest:
 4.            3.1.   Przestrzegać regulaminów, statutu i uchwał stowarzyszenia,
 5.            3.2.  Terminowo opłać składkę członkowską  do końca I kwartału danego roku,
 6.            3.3.  Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,
 7.            3.4.  Dbać o dobre imię stowarzyszenia i jego majątek.

§16

 

1.    Członek honorowy - tytuł jest nadawany jest przez Walne Zgromadzenie Członków  w uznaniu działań na rzecz stowarzyszenia.

 1.             1.1.  Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek, ale nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze.

 


§17

 

 1. 1.     Członek wspierający - może być nim każda osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. 2.     Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz klubu z głosem doradczym.
 3. 3.     Członek wspierający ma  obowiązek terminowego wywiązywania się deklarowanych świadczeń.


 

§18

 

1.   Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.1.  Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

1.2.  Śmierci lub utraty osobowości prawnej

1.3.  Pozbawienia praw publicznych.

1.4.  Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki do końca I kwartału danego roku .

1.5.  Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

1.5.1.  Naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów.

1.5.2.  Udokumentowanego działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1.       1.6.  Likwidacji Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona uchwałą Zarządu ma prawo wnieść odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownego powiadomienia do Komisji Rewizyjnej. W przypadku, kiedy komisja nie uwzględni odwołania członka wykluczonego, członkowi przysługuje odwołanie od decyzji do Walnego Zgromadzenia. Walne zgromadzenie obraduje nad wnioskiem na najbliższym zebraniu. Decyzja walnego zgromadzenia jest ostateczna.

3. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

V. Władze stowarzyszenia

§ 19

 1. 1.     Władzami Stowarzyszenia są:

1.1  Walne Zgromadzenie.

1.2 Zarząd.

1.3  Komisja Rewizyjna.

                                                       

2.   Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.                                                      

3.   Za wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) uchwały Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzenie zwykłą większością mogą uchwalić głosowanie tajne w każdej sprawie.

4.   Z wyjątkiem zmiany statutu uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

5.   W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.

6.  W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 5, Zarząd zwołuje w terminie 60 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.

7.  Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje prace.

 

 

VI. Walne Zgromadzenie

§ 20

 

1.  Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

3.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku,  nie później niż na dzień 30 maja każdego roku.

4.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

4.1. Z własnej inicjatywy,

4.2.  Na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie do 1 miesiąca od otrzymania wniosku,

4.3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia ,w terminie do 1 miesiąca od otrzymania wniosku,                                                    

5.  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu w głosowaniu tajnym wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

6.  Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący, a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

7.  Dopuszcza się głosowanie przez pełnomocnika w oparciu o przedłożone pisemne pełnomocnictwo. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż 10 członków stowarzyszenia. 

8.  Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem, w zawiadomieniu umieszcza porządek obrad.

8.1. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków:

8.1.1.  Wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia,

8.1.2.  Zawiadomienie drogą elektroniczną na adres e-mail  wskazany w deklaracji członkowskiej lub w inny udokumentowany sposób podany zarządowi Stowarzyszenia,

8.1.3. Zamieszczenia  zawiadomienia na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

9.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

9.1.  Uchwalanie Statutu i jego zmian, większością 2/3 głosów.

9.2.  Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.3.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.4.  Udzielanie absolutorium Zarządowi.

9.5.  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.

9.6. Uchwalanie zmian wysokości składek członkowskich przekraczających kompetencje  Zarządu.

9.7. Zatwierdzanie budżetu i planu działania stowarzyszenia sporządzanego przez Zarząd.

9.8. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

                                                     

VII. Zarząd

§ 21

1.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.  Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd rozdziela funkcję Prezesa, Zastępcy Prezesa i Skarbnika.

3. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

3.1. Pozostaje z członkiem Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub podległości  służbowej,

3.2. Była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe.                                                     

4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał na wniosek prezesa, lub dwóch członków Zarządu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4.1. Zawiadomienie e-mailem o wniosku i terminie posiedzenia uznaje się za skuteczne pod warunkiem skierowania zawiadomienia na adres wskazany w deklaracji.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

5.1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

5.2. Przyznawanie wyróżnień i kar.

5.3. Skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

5.4. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

5.5. Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.

5.6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

5.7. Uchwalanie wysokości rocznej składki  z zastrzeżeniem, że roczna zmiana wysokości składki uchwalona przez Zarząd nie może przekroczyć 10 %. 

5.8.  Przyznawanie  w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek członka  jednorocznych indywidualnych ulg i zwolnień dotyczących  składek członkowskich innych niż wprost określone w statucie. Suma wartości indywidualnych ulg nie może przekroczyć 5 %  całości planowanych wpływów. 

5.9. Uchwalanie regulaminowych ulg składek członkowskich.

5.10. Uchwalanie regulaminów w sprawach nieuregulowanych przez statut.

5.11. Sporządzanie  budżetu i planów działania Stowarzyszenia.

5.12. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

 1.   5.13. Przyjęcie oświadczenia od członka  o rezygnacji z pełnienia  funkcji w zarządzie.
 2.   5.14. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
 3.   6.  Zarząd nie może wydawać więcej środków finansowych w okresie jednego roku niż suma wpłat od członków Stowarzyszenia.
 4.   7.  Zarząd nie może zaciągać pożyczek bankowych na działalność Stowarzyszenia.
 5.   8.  Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,  w tym zawsze Prezes.                                       

 

VIII. Komisja Rewizyjna

 § 22

 1. 1.     Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od zarządu stowarzyszenia.
 2. 2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. 3.     Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. 4.     Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:
 5.          4.1.  Pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 5.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na pół roku, na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  1.   4.2.  Była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 6.  6.  Zawiadomienie e-mailem o wniosku i terminie posiedzenia uznaje się za skuteczne.
 7.  7.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1.     7.1   Bieżąca kontrola zgodności działań Zarządu ze statutem Stowarzyszenia.
  2.     7.2   Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej Stowarzyszenia.
  3.     7.3.   Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.
  4.     7.4.   Składanie Walnemu Zgromadzeniu opinii do sprawozdań Zarządu z działalności stowarzyszenia.
  5.     7.5.   Żądanie pisemnych, lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.
  6.     7.6.   Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej w przypadku jego pisemnej rezygnacji.
  7.  8.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.                                      

        

     IX. Majątek stowarzyszenia

§ 23

 1. 1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i środki pieniężne.
 2. 2.     Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

2.1.  Wpływów ze składek członkowskich,

2.2.  Darowizn, subwencji, dotacji,

2.3.  Dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej,

2.4.  Dochodów z działalności gospodarczej,

 1.   2.5.  Kredytów.
 2.  3.  Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3.  4.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 5.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, jak również wszelkich wpisów, wymagane są podpisy przynajmniej dwóch Członków Zarządu w tym zawsze Prezesa Zarządu.

 

X. Wyróżnienia i kary

§ 24

 1. 1.   Za szczególny wkład pracy na rzecz towarzystwa, walne zgromadzenie lub zarząd może  członkom przyznać  następujące wyróżnienia i nagrody :

1.1.       Pochwałę

1.2.       Dyplom

1.3.       Nagrodę Rzeczową

 1.  2.   Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane następujące kary:

2.1. Ostrzeżenie

2.2. Nagana

2.3. Okresowe zawieszenie w prawach do korzystania z infrastruktury klubu.

2.4. Zawieszenie w prawach członka

2.5. Wykluczenie z członkostwa

 1.  3.  Kary i wyróżnienia wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 2.  4.  Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały.
 3.  5.  W uchwale kary powinna być zawarta informacja o możliwości odwołania od kary, terminie odwołania i organie, do którego można się odwołać.

 

XI. Rozwiązanie stowarzyszenia.

 

 § 25

 1. 1.     Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie zwykłą większością głosów członków.
 2. 2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa, sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. 3.     Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenia postanowi inaczej.
 4. 4.     Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestrującego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.
 5. 5.     Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji.

 

 

Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zebraniu w dniu 18-09-2017r.

Prezes Arkadiusz Sojka...........................................................

 

             Wiceprezes Marcin Śleziona…………………………………………………

 
Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "CHABRY"

45-221 Opole. ul. Chabrów 50A

NIP 754-27-62-916

Statut TRS "Chabry" Opole – obowiązuje od 18.09.2017r.

Pogoda


+19
+22°
+13°
Opole
Piątek, 15
Sobota   +29° +17°
Niedziela   +27° +15°
Poniedziałek   +31° +19°
Wtorek   +29° +17°
Środa   +30° +17°
Czwartek   +27° +10°

zanim zagrasz sprawdź
mapę satelitarną

C e n n i k :  

WYNAJEM KORTU
6:00 - 23:00                            30 zł/h
Weekend i Święta                30 zł/h
Karnet korty 8h **               26 zł/h
Karnet korty 16h **              22 zł/h 
Oświetlenie kortów             10 zł/h

INNE

Wypożyczenie rakiety i piłek               5 zł/h

Naciąganie rakiety                              30 zł + naciąg

Sauna                                                       20 zł/2h

Sauna Karnet ** 10 x 2h                      100 zł

NOWOŚĆ ! ! ! - Wynajem maszyny do podawania piłek                     30 zł/h
(możliwość samodzielnego treningu)

Wynajęcie obiektu sportowego wraz z domkiem na imprezy sportowe i komercyjne
- Cena do uzgodnienia.

** Ważny 30 dni

 tel. kontaktowy na korty

- 510 480 544


 

itDesk